Skip Navigation Links
Skip navigation links
ERP systémy
Produkty
Riešenia
Referencie
BLOG
Kontakty

     

 

HUMAN Software- personalistika a mzdy

 

  HUMAN je moderný informačný systém, reprezentujúci prístupy top manažérov k riadeniu ľudských zdrojov a potreby personálnych riaditeľov argumentačne a objektívne prispievať k rozvoju jednotlivcov a pracovných kolektívov svojich organizácií. Zároveň reprezentuje dlhoročné skúsenosti firmy HOUR, spol. s r. o. s vývojom, implementáciou a údržbou programov pre personalistiku a mzdy.

Pri tvorbe systému HUMAN boli použité moderné programovacie nástroje tak, aby výsledný produkt efektívne využíval výpočtovú techniku a najnovšie informačné technológie. Je postavený na architektúre klient – server, kde na strane klienta sa predpokladá MS Windows a na strane servera databáza podporujúca SQL (MS SQL Server alebo Oracle). Celý systém je možné používať v sieťovej prevádzke, ako aj lokálne.

Vďaka využitiu moderných informačných technológií systém HUMAN spĺňa zvýšené požiadavky na bezpečnosť systémom spracovávaných citlivých informácií.

Ponúkame vám ERP riešenie, založené na produkte Microsoft Dynamics NAV, ktoré je plne prepojené so systémom Human. V jednom balíku tak získate možnosť komplexne riešiť oblasť ľudských zdrojov od evidencie zamestnancov až po automatizované vyplácanie miezd na bankové účty.

 

 

 

"HUMAN - Komplexný informačný systém
pre spracovanie personalistiky, miezd a riadenie ľudských zdrojov"

  

Human - Komplexný informačný systém pre spracovanie personalistiky, miezd a riadenie ľudských zdrojov

 

 

Originálne vlastnosti
Prednosti systému HUMAN potvrdzujú komplexnosť a originálny prístup k riešeniu problematiky riadenia ľudských zdrojov.

História - budúcnosť
Sledovanie evidencie v časovej postupnosti je hlavnou výhodou systému HUMAN. U položiek je evidovaná ich hodnota, dátum platnosti hodnoty, dátum uskutočnenia zmeny a meno užívateľa, ktorý hodnotu zmenil, dátum zmeny. Využitie tejto vlastnosti je veľmi široké. Umožňuje napríklad sledovanie rozvoja zamestnanca a nadväzne genézu jeho mzdy, opravy miezd do minulosti, plánovanie mzdových nárastov, simuláciu a optimalizáciu organizačnej štruktúry, plánovanie zamestnanosti, vzdelávania a postupnosti jeho zabezpečovania.

Interný programovací jazyk
Predstavuje funkciu naviac, ktorá sa používa na prispôsobovanie systému potrebám užívateľa. Pomocou interného programovacieho jazyka je prispôsobovanie veľmi efektívne, rýchle a zvyčajne sa vykonáva priamo u užívateľa. Príkladom využitia tejto vlastnosti je doplnenie štandardného systému o vlastné odmeňovacie postupy, špecifické výstupy a zabezpečenie väzby na iné informačné systémy organizácie, ako napríklad dochádzkové systémy, účtovníctvo a podobne.

 

 

Prispôsobivosť
V podniku sa využitie poskytovaného počtu modulov môže meniť podľa úrovne rozpracovania personálnych procesov v jednotlivých oblastiach, preto je systém operatívne pripravený prispôsobiť sa aktuálnym potrebám užívateľa. Prednosťou systému je operatívne prispôsobenie evidencie a kritérií v jednotlivých formulároch špecifikám organizácie. Zmluvne je poskytovaná záruka na včasné prispôsobenie systému meniacej sa legislatíve.

Užívateľská tvorba formulárov, položiek evidencie, zostáv
Okrem bežných zostáv pre personalistiku a mzdy obsahuje HUMAN štatistiky požadované Štatistickým úradom Slovenskej republiky a štatistiky TREXIMA. Poskytuje možnosť spracovať zostavy ako napr. Registračný list do sociálnej poisťovne, Evidenčný list dôchodkového poistenia a mnoho iných. Okrem toho má systém zabudovaný generátor užívateľských zostáv, ktoré mu umožňujú ľahko a rýchlo vytvoriť ľubovoľný prehľad. Všetky činnosti, ktoré je možné
sprístupniť na užívateľskú úroveň, sú v systéme HUMAN dostupné. Táto možnosť spolu s interným programovacím jazykom podstatne skracuje čas implementácie a umožňuje realizovať vo veľmi krátkom čase aj rozsiahle úpravy do systému HUMAN.

Modularita
Systém spája všetky moduly do integrovaného celku. Jednotlivé moduly sú samostatné celky pokrývajúce všetky agendy súvisiace s človekom. V rozsahu uvedených modulov umožňujú riadiť výber a prijímanie zamestnancov, ich umiestnenie do organizačnej štruktúry podniku, určenia náplne práce, vzdelávanie, odmeňovanie až po rozviazanie pracovných pomerov a úzke prepojenie s modulom Časový manažér pre elektronickú evidenciu dochádzky. Obrovskou výhodou je jedna databáza zamestnancov, čo znamená, že všetky údaje o zamestnancovi sa do systému zadávajú len raz a sú prístupné jednak v osobnom oddelení, pri výpočte miezd, v dochádzke, vo vzdelávaní, jednoducho vo všetkých dostupných moduloch.