Skip Navigation Links
Skip navigation links
ERP systémy
Produkty
Riešenia
Referencie
BLOG
Kontakty

 

 
Modelový príklad v elektrotechnickej spoločnosti 
(inšpirovaný praxou)

 

Spoločnosť Telegrafia a.s je elektrotechnická spoločnosť, ktorá sa zaoberá riešeniami varovných a vyrozumievacích systémov a informačných technológií na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Pre vytvorenie trvalej konkurenčnej výhody účinnejšou softvérovou podporou vnútro firemných procesov aj procesov riadenia vzťahov so zákazníkmi sme sa ešte v roku 2007 rozhodli nahradiť pôvodný informačný systém novým modernejším. Mal pomôcť prijímať správne rozhodnutia, zvýšiť kvalitu štatistických prehľadov a výkazníctva a ich dostupnosť, spresniť evidenciu pracovných činností a nákladov podľa typov činností a následne nákladové kalkulácie. Kvôli komplexnosti produktového portfólia, ktoré zahŕňa produkty pre komplexnú automatizáciu administratívnych, obchodných a výrobných činností včítane riadenia projektov, sme implementovali MS Dynamics NAV.

Pre riadenie výroby sme vyvinuli riešenie, ktoré pomôže riadiť celý výrobný proces, plánovať materiály, riadiť kvalitu, spracovať objednávky, účtovať náklady na jednotlivé operácie. Riadenie výroby je prepojené s riadením financií, distribúciou, predajom, riadením vzťahov so zákazníkmi. Celé riešenie ERP systému je doplnené o integrovaný mzdový systém HOUR.

 

 


Požiadavky spoločnosti pri výbere IS
 

 • centrálna evidencia celého výrobného procesu, vrátane zmlúv, ponúk, tovarov, požiadaviek na nákup, a pod.pokrytie a vzájomné prepojenie jednotlivých všetkých činností/pracovísk jedným informačným systémom
 • prehľadné a aktuálne porovnávanie a vyhodnocovanie skutočných výsledkov s plánmi/rozpočtami
 • tvorba rozpočtov pre zákazky a projekty, možnosť importovať rozpočty z excelovských tabuliek
 • automatické generovanie úhrad podľa dátumov splatnosti
 • možnosť presne určiť termín dodania výrobkov pre zákazku
 • plánovanie požiadaviek na materiál na základe požiadavky na výrobu
 • široké možnosti plánovania, ktoré umožnia pružne a rýchlo reagovať na požiadavky zákazníka
 • ponúka prostriedky pre tvorbu hlavného plánu výroby a plánovania požiadaviek na materiál pre výrobu (MRP/MPS)
 • umožňuje definovať pre tovar vlastnú metódu priobjednania a zaznamenať či je vyrobený alebo nakúpený od tretej strany
 • automatizácia účtovných operácií – pri zaúčtovaní výrobku sa zaúčtuje vyrobený výrobok aj spotreba všetkých súčastí potrebných na výrobu, kapacita strojných centier, náklady na prácu ľudských zdrojov a subdodávok
 • pri zaúčtovaní subdodávky sa zaúčtuje aj spotreba všetkých súčastí vydaných pre subdodávku (pri zaúčtovaní napr. osadenia dosky plošných spojov sa zaúčtujú všetky súčiastky vydané na osadzovanie)
 • vyhodnocovanie percenta rozpracovanosti každej operácií formou Ganttového diagramu v každom okamihu realizácie zákazky
 • priebežné vyhodnocovanie porovnania plánu a skutočnosti pre náklady a časový harmonogram počas celej doby realizácie zákazky
 • automatické generovanie požiadavky na nákup alebo výrobu pri poklese množstva tovaru na sklade pod minimálnu hodnotu
 • zdieľanie informácií medzi jednotlivými používateľmi
 

 

Prínosy riešenia

 • flexibilita, vďaka ktorej môže firma okamžite meniť výrobné postupy a metódy
 • široké možnosti plánovania, ktoré umožňujú pružne a rýchlo reagovať na požiadavky zákazníka
 • okamžité informácie o vyťažení zariadení a ľudských zdrojov
 • ešte pred uzavretím kontraktu pomocou plánovanej zákazky umožňuje odhadnúť ziskovosť zákazky a dostupnosť všetkých zdrojov potrebných realizáciu
 • možnosť presne určiť termín dodania výrobkov pre zákazku
 • plánovanie požiadaviek na materiál na základe požiadavky na výrobu
 • ponúka prostriedky pre tvorbu hlavného plánu výroby a plánovania požiadaviek na materiál pre výrobu (MRP/MPS)
 • umožňuje definovať pre tovar vlastnú metódu priobjednania a zaznamenať či je vyrobený alebo nakúpený od tretej strany
 • automatizácia účtovných operácií – pri zaúčtovaní výrobku sa zaúčtuje vyrobený výrobok aj spotreba všetkých súčastí potrebných na výrobu, kapacita strojných centier, náklady na prácu ľudských zdrojov a subdodávok
 • pri zaúčtovaní subdodávky sa zaúčtuje aj spotreba všetkých súčastí vydaných pre subdodávku (pri zaúčtovaní napr. osadenia dosky plošných spojov sa zaúčtujú všetky súčiastky vydané na osadzovanie)
 • vyhodnocovanie percenta rozpracovanosti každej operácií formou Ganttového diagramu v každom okamihu realizácie zákazky
 • priebežné vyhodnocovanie porovnania plánu a skutočnosti pre náklady a časový harmonogram počas celej doby realizácie zákazky
 • automatické generovanie požiadavky na nákup alebo výrobu pri poklese množstva tovaru na sklade pod minimálnu hodnotu
 

 ‭(Hidden)‬ Prínosy