Skip Navigation Links
Skip navigation links
ERP systémy
Produkty
Riešenia
Referencie
BLOG
Kontakty


 


Modelový príklad spoločnosti v oblasti odpadového hospodárstva
(inšpirovaný praxou)

Spoločnosť sa zaoberá recykláciou a zhodnocovaním odpadov, výrobou plastových vriec. Jej hlavnou činnosťou je výkup separovaného odpadu, jeho triedenie, drvenie a recykláciou. Suroviny ďalej spracováva, finalizuje, predáva a čiastočne využíva vo svojej výrobe. Spoločnosť disponuje modernými výrobnými zariadeniami s  vysokou environmentálnou účinnosťou.

Spoločnosť má v úmysle vytvoriť si trvalé konkurenčné výhody s využitím najnovších IT technológií. Táto optimalizácia umožní spoločnosti pokračovať v poskytovaní služieb najvyššej kvality svojim zákazníkom tak, že pripraví spoľahlivý základ na využitie pokrokových technológií. Optimálne obchodné a výrobné procesy a nové technológie podporia a pomôžu účinne prijímať správne rozhodnutia a poskytovať vysokú kvalitu štatistických prehľadov a výkazníctva, pričom bude existovať  zdieľanie informácie medzi jednotlivými zamestnancami.

Na optimalizáciu obchodných a výrobných procesov chce využiť najnovšie IT technológie a preto sa rozhodli vymeniť svoj informačný systém za novší, ktorý by spĺňal ich požiadavky.

 

 

 

 

Požiadavky spoločnosti v oblasti odpadového hospodárstva na IIS

 • vytvorenie centrálne evidencie celého procesu nakladania s odpadom, od  príjmu a skladovania a triedenia odpadu, cez recykláciu až po výrobu produktov, ich skladovanie a predaj
 • vytváranie výkazov pre Obvodné úrady životného prostredia a Recyklačný fond
  • evidenčný list odpadu
  • identifikačný list nebezpečného odpadu
  • hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
  • evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov
  • hlásenie o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu
 • vytváranie podkladov pre Intrastat (hlásenia o zahraničnom obchode)
 • vzájomné prepojenie jednotlivých oddelení ktoré umožní vidieť finančné a materiálové toky v reálnom čase
 • aktuálne údaje v reálnom čase umožnia efektívne riadenie, realistické plánovanie a prijímanie správnych operačných a strategických rozhodnutí
 • zjednotenie všetkých databáz do jednej spoločnej – finančné, skladové a výrobné údaje,
 • poskytovanie prehľadu o aktuálnom stave zásob, ostatných odpadov a nebezpečných odpadov
 • sledovanie odpadov podľa šarží (dávky)
 • sledovanie stavu spracovania surovín v celom procese výroby
 

 

Navrhnuté riešenie

Spoločnosť Telegrafia, a. s. vypracovala unikátne riešenie komplexného informačného systému pre spoločnosti podnikajúce v oblasti recyklácií odpadu, ktoré je postavené na produktoch spoločnosti Microsoft. Na podporu procesu v oblasti recyklácií odpadu vyvinula modul Odpadové hospodárstvo, ktoré obsahuje všetky výkazy potrebné pre Obvodné úrady životného prostredia a Recyklačný fond.

 

 

Riešenie využíva základné moduly systému Microsoft Dynamics NAV (Financie, Predaj, Nákup, Zásoby, Zdroje), vytvorený modul Odpadové hospodárstvo a môže byť doplnené o integrovaný mzdový systém.

Tento informačný systém umožňuje sledovať všetky aspekty finančných, nákupných, skladových, predajných a výrobných tokov. Poskytuje nástroje na analýzu, vyhodnotenie a grafické znázornenie informácií, ktoré sú dôležité pre manažérov a vedenie spoločností.
Systém podporuje celý proces od príjmu a skladovania a triedenia odpadu, cez recykláciu až po výrobu produktov, ich skladovanie a predaj.