Skip Navigation Links
Skip navigation links
ERP systémy
Produkty
Riešenia
Referencie
BLOG
Kontakty

 

 

Modelový príklad stavebnej spoločnosti
(inšpirovaný praxou)

 

Spoločnosť realizuje stavebné práce. Disponuje dostatočným počtom odborných a kvalifikovaných kapacít. Vlastní osvedčené technológie a zariadenia, pracuje s tradičnými aj novými materiálmi od domácich aj zahraničných dodávateľov.

Vďaka dlhoročným odberateľom, investorom a obchodným partnerom by chceli, aby ich spoločnosť naďalej rástla. Hlavným úsilím je vytvoriť trvalé konkurenčné výhody účinnejšou softvérovou podporou vnútrofiremných procesov aj procesov riadenia vzťahov so zákazníkmi.

 

 

Požiadavky spoločnosti na nový informačný systém

 • centrálna evidencia ponúk a zmlúv o dielo
 • tvorba cenníkov a ich prepojenie na odbyt, rozpočty, kalkulácie, prepojenie s programom ODIS/CENKROS
 • plánovanie a realizácia stavebnej výroby - harmonogramy prác, časové a vecné -  zlepšenie využitia kapacít
 • možnosť zisťovania zásob nedokončenej výroby a rozpracovaných zákaziek plán a kontrola nákladov a finančných tokov (aj po jednotlivých zákazkách, príp. strediskách)
 • vyhodnocovanie efektívnosti zákaziek Podpora obchodnej činnosti
 • evidencia opráv a reklamácií
 • zefektívnenie nákupu, znižovanie cien vstupov, skvalitnenie výberu dodávateľov
 • úspory vstupov priamo v rámci realizácie stavieb
 • úspora finančných prostriedkov z dôvodu časového bilancovania potrieb
 • zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu
 • skvalitnenie systému odmeňovania, hmotnej zainteresovanosti
 • bezpečná komunikácia so vzdialenými užívateľmi na stavbách
 

 

Navrhnuté riešenie

Spoločnosť Telegrafia, a.s. na základe uvedených požiadaviek vypracovala unikátne riešenie komplexného informačného systému pre spoločnosti podnikajúce v odvetví stavebníctva, ktoré je postavené na produktoch spoločnosti Microsoft. Na podporu procesu stavebnej výroby vyvinula moduly Doprava, Požičovňa zariadení, Dielne, Vnútropodnikové účtovníctvo. Informačný systém je možné doplniť aj o mzdový systém.

 

 

 

Riadenie zákaziek stavebnej výroby

Systém podporuje celý proces realizácie zákazky od vypracovania ponuky po odovzdanie diela. Umožňuje plánovanie a realizáciu zákaziek stavebnej výroby a porovnanie plánu voči skutočnosti v každej fáze realizácie. V každej fáze je možnosť pripojiť k ponuke alebo zákazke dokumenty rôzneho typu. 

Rozpočet je vytvorený v etape prípravy cenovej ponuky a je aktualizovaný po uzavretí zmluvy. Môže byť naimportovaný z programu Cenkros, prípadne z iného rozpočtového programu, z programu MS Excel, alebo vytvorený priamo v programe MS Dynamics NAV.

Počas realizácie zákazky sa generujú požiadavky na nákup automatizovane, na základe stanovených limitov z rozpočtu. Systém umožňuje nákup materiálu nad limit iba po schválení kompetentnou osobou. Spotrebovaný materiál sa priebežne odpisuje do nákladov zákazky.

Odpracované hodiny sú zadávané do systému formou smenovky, do ktorej je možné zadať počet hodín práce, čas na ceste, práca v noci, práca nadčas, PN, dovolenka, ...). Tieto údaje sú základom pre mzdy a sú exportované do mzdového programu. 

Počas realizácie zákazky a po jej ukončení sú vyhodnocované náklady na zákazku v definovanej štruktúre, ktorá umožní sledovať náklady po položkách (mzdy, materiál, subdodávky, réžie, ...).

 

  

 

Moduly na podporu stavebnej výroby

Doprava
Systém umožňuje sledovať výkony vlastnej dopravy s pričlenením nákladov k príslušnej zákazke a automatickým účtovaním spotreby PHM. Zároveň umožňuje sledovať výkony dopravy pre externých zákazníkov a následne ich fakturovať. Osobitná funkcionalita umožňuje rozpúšťanie nákladov vnútropodnikovej alebo externej prepravy do obstarávacích cien materiálov.

Požičovňa zariadení
Systém umožňuje sledovať prenájmy strojov a zariadení na jednotlivé zákazky alebo pre zákazníkov a vyhodnocovať ich v ľubovoľných časových intervaloch. Umožňuje sledovať aj evidenciu osobných ochranných pomôcok pre jednotlivých zamestnancov.

Dielne
Modul dielne umožňuje vytváranie plánu opráv jednotlivých strojov, zariadení a vozidiel a evidenciu nákladov na opravy.

Vnútropodnikové účtovníctvo
Na základe údajov v systéme z dopravy, požičovne zariadení a dielne je možné účtovať priamo do financií na príslušné vnútropodnikové účty a položky kalkulačného vzorca, stredisko a zákazku. Funkcia “Rozpočítanie réžie” zabezpečuje automatické rozpočítanie výrobnej, správnej réžie podľa zvoleného kalkulačného vzorca do rozpracovaných zákaziek.