Skip Navigation Links
Skip navigation links
ERP systémy
Produkty
Riešenia
Referencie
BLOG
Kontakty

 

 

Modelový príklad spoločnosti v oblasti strojárskej výroby
(inšpirovaný praxou)

 

Dcérska spoločnosť zahraničnej firmy sa zaoberá výrobou, montážou a predajom komponentov pre automobilový priemysel a rádioelektroniku. Prostredníctvom partnerstiev ponúka širokú škálu výrobných a logistických riešení, od poradenstva v oblasti spracovania základných materiálov až po dodávku hotových výrobkov a služieb.

Spoločnosť realizuje predaj na vysoko konkurenčných trhoch na Slovensku ale aj v zahraničí. Dodávateľov služieb v údržbe, dodávke surovín, IT a školení vyberá prevažne z domáce trhu.

Spoločnosť má v úmysle vytvoriť trvalé konkurenčné výhody komplexnejšou a účinnejšou softvérovou podporou vnútro firemných procesov. Včasné a plnohodnotné informácie z modernizovaného informačného systému majú vytvoriť predpoklady pre zlepšenie vnútro firemných procesov plánovania, organizovania a kontroly. Kvalitné informácie pomôžu rýchlejšie prijímať správne rozhodnutia, zlepšiť plánovanie a kontrolu výroby. Systém bude nápomocný pri odhaľovaní rezerv vo využívaní všetkých typov zdrojov spoločnosti.

Na optimalizáciu výrobných a obchodných procesov chce spoločnosť implementovať modul Výroba s existujúcimi modulmi Microsoft Dynamics NAV.

 
 

 

Prínosy riešenia

 • centrálna evidencia celého procesu od prípravy projektu cez plánovanie požiadaviek, riadenie výroby pomocou výrobných zákaziek, vyhodnotenie výroby  až po účtovné spracovanie výroby
 • široké možnosti plánovania, ktoré umožňujú pružne a rýchlo reagovať na požiadavky zákazníka
 • sledovanie rozpracovanosti a vyhodnocovanie zákazky
 • identifikácia a monitorovanie toku materiálu (výrobné dávky, sériové čísla, čiarové kódy)
 • automatizované plánovanie nákupu materiálu podľa požiadaviek na výrobu
 • podpora tvorby (výrobných) kalkulácii
 • flexibilita, vďaka ktorej môže firma okamžite meniť výrobné postupy a metódy
 • odhad ziskovosti zákazky a dostupnosti všetkých zdrojov potrebných realizáciu pred uzavretím kontraktu pomocou plánovanej zákazky
 • možnosť presne určiť termín dodania výrobkov pre zákazku
 • okamžité informácie o vyťažení zariadení a ľudských zdrojov
 • sledovanie zmätkovitosti výroby
 • riadenie údržby strojov a zariadení
 • evidencia práce ľudských zdrojov, úkolové listy, prepojenie na mzdy
 • automatizácia účtovných operácií – pri zaúčtovaní výrobku sa zaúčtuje vyrobený výrobok aj spotreba všetkých súčastí potrebných na výrobu, kapacita strojných centier, náklady na prácu ľudských zdrojov a subdodávok
 • ukladanie konštrukčnej dokumentácie
 • analýzy výroby a ziskovosti zákaziek
 • generovanie prehľadov:
  • objem výroby za určité obdobie
  • využiteľnosť zdrojov – strojov, zariadení, ľudí, priestorov, materiálu, tovarov, ....
  • rozlišovanie nákladov na stroj, obsluhu
  • nepodarky – počet, hodnota

 

 

  Požiadavky strojníckej spoločnosti na informačný systém:
 • evidencia celého výrobného procesu
 • vzájomné prepojenie procesov medzi pracovníkmi
 • evidencia výrobných postupov a  udržiavanie aktuálnych parametrov výroby
 • automatizácia práce pri vytváraní výrobnej zákazky z výrobnej objednávky, generovanie kalkulácií nákladov
 • plánovanie zdrojov, materiálov a prác na každú výrobnú zákazku
 • sledovanie stavu materiálov a tovarov, hlásenie požiadavky na nákup pri minimálnom zostatku na sklade
 • vytváranie výrobných kusovníkov
 • návrh a výpočet cien tovarov na základe spotreby materiálov, technologických postupov, pracovného času a sadzieb na ich výrobu
 • zber a sledovanie údajov o výrobe – náklady na údržbu, opravy, výkonnosť strojov, operátorov podľa skutočnosti, neproduktívneho času, spotreby materiálov, nepodarkov (množstvo, náklady)
 • sledovanie rozpracovaných zákaziek a vyhodnocovanie nákladov, rentability
 • vytváranie podkladov pre mzdy na základe výkonov
 • evidencia obalov pre potreby reportov pre Recyklačný fond      

 

 

 

Navrhnuté riešenie

Spoločnosť Telegrafia, a. s. vyvinula riešenie pre riadenie výroby v odvetví strojárenstva, ktoré je postavené na produkte Microsoft Dynamics NAV a doplnené o integrovaný mzdový systém. Riadenie výroby je prepojené s riadením financií, distribúciou, predajom, riadením vzťahov so zákazníkmi.