fbpx

EXC2: Microsoft Excel

pokročilé techniky práce

Dĺžka trvania kurzu: 2 dni

Cieľová skupina

Kurz EXC2:  Microsoft Excel - pokročilé techniky práce je určený všetkým,  ktorí sa chcú naučiť spracovávať údaje formou tabuliek, získavať z údajov potrebné informácie a efektívne vytvárať výstupné zostavy.

Vstupné predpoklady

 • rutinne pracovať v prostredí MS Excel
 • pracovať s dokumentami: otvoriť, uložiť, vytlačiť, ...
 • zadávať údaje do tabuliek
 • formátovať tabuľku
 • pracovať so zošitmi a hárkami
 • používať funkcie SUM, MIN, MAX, priemer a počet čísel

Obsah a ciele kurzu EXC2: Microsoft Excel - pokročilé techniky práce

1. Vzorce a funkcie

 • Aritmetické a textové operátory
 • Kopírovanie vzorcov: relatívne, absolútne a zmiešané adresovanie
 • Funkcie počtu hodnôt (COUNT, COUNTA, COUNTBLANK)
 • Podmienené funkcie (IF, IFERROR, COUNTIF, COUNTIFS, SUMIF, SUMIFS)
 • Podmienené formátovanie
 • Funkcie pre zaokrúhlenie a orezanie časti čísla (ROUND, TRUNC)
 • Textové funkcie (LEN, CLEAR, TRIM, LEFT, RIGHT, MID, VALUE, TEXT)
 • Dátumové funkcie (NOW, DAY, MONTH, YEAR)
 • Vyhľadávacie funkcie (VLOOKUP, HLOOKUP, MATCH)

2. Prepájanie a spájanie tabuliek

 • prepájať tabuľky pomocou 3D odkazov
 • spájať tabuľky umiestnené na rôznych listoch jedného zošita alebo rôznych zošitov

3. Zoznamy

 • triediť údaje v zoznamoch
 • filtrovať údaje pomocou automatického a rozšíreného filtra
 • vytvárať súhrny
 • zobrazovať automatický prehľad
 • vytvárať skupiny
 • vytvoriť a upraviť:
  • kontingenčnú tabuľku
  • kontingenčný graf

4. Makrá

 • vytvárať makro pomocou makro rekordéra
 • spúšťať makro
 • priradiť makro k ovládaciemu tlačidlu, rôznym typom objektov a tlačidlu v paneli nástrojov

Cena kurzu:    109 € bez DPH  (130,8 € s DPH)