fbpx

EXC3: Microsoft Excel

programovanie vo VBA pre Excel

Dĺžka trvania kurzu: 2 dni

Cieľová skupina

Kurz EXC3:  Microsoft Excel - programovanie vo VBA pre Excel je určený všetkým,  ktorí sa chcú naučiť spracovávať údaje formou tabuliek, získavať z údajov potrebné informácie a efektívne vytvárať výstupné zostavy.

Vstupné požiadavky 

 • rutinne pracovať v pracovnom prostredí MS Excel
 • pracovať s dokumentami: otvoriť, uložiť, vytlačiť, ...
 • pracovať so zošitmi a hárkami
 • používať vzorce a funkcie na výpočty v tabuľkách
 • základy algoritmizácie a programovania na úrovni kurzu Základy algoritmizácie a programovania

Obsah kurzu EXC3: Microsoft Excel - programovanie vo VBA pre Excel

1. Úvod do automatizácie činností na úrovni používateľa (Information Worker)
2. Základné princípy a pojmy Visual Basic for Application (VBA)
3. Práca s makrami
4. Vývojové prostredie MS Visual Basic (VBA)
5. Programovací jazyk VBA – syntax, sémantika

 • používať základné prvky jazyka VBA
  • premenné - deklarácia, dátové typy, životnosť
  • definícia a používanie konštánt
  • príkazy – cykly, rozhodovanie, vetvenie
  • prerušenie príkazov
  • operátory
 • využívať vybrané príkazy a funkcie vo VBA
  • príkazy pre vstup a výstup údajov
  • spôsoby načítania/zápisu hodnôt z/do buniek
  • konverzné funkcie dátových typov
  • dátové a časové funkcie
  • funkcie pre prácu s textom
  • použitie funkcií listu v jazyku VBA
 • vytvárať procedúry a vlastné funkcie

6. Objektový model Excel a jeho funkcionalita
7. Využívanie aplikácií a (ich) objektových modelov (API)

Cena kurzu:   139 € bez DPH (166,8 € s DPH)