Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v spoločnosti Telegrafia, a.s., Košice

 

Ochrana osobných údajov je pre spoločnosť Telegrafia a.s., Košice (ďalej len „Telegrafia") mimoriadne dôležitá a považuje za potrebné informovať verejnosť o tom, ako spracúva získané osobné údaje, prečo ich zhromažďuje a čo to pre dotknuté osoby znamená. Z tohto dôvodu Telegrafia zverejňuje dokument v súlade s povinnosťami podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento dokument obsahuje informácie, týkajúce sa účelu spracúvania, podmienok získavania, samotného spracúvania, poskytovania osobných údajov, príjemcov, prenosu osobných údajov, ako aj o právach dotknutých osôb (fyzických osôb, ktorých osobné údaje sú spracovávané v informačných systémoch spoločnosti Telegrafia).

Informácia o podmienkach spracúvania

 • poskytuje prehlaď o tom, ako Telegrafia získava a spracúva osobné údaje a informuje o právach dotknutých osôb podľa nariadenia o ochrane osobných údajov,
 • je zameraná na fyzické osoby, ktoré sú alebo budú klientmi, návštevníkmi, dodávateľmi, fyzickými osobami zastupujúcimi alebo konajúcimi v mene právnickej osoby, účastníkmi podujatí
  organizovanými spoločnosťou Telegrafia, uchádzačmi o zamestnanie, zmluvnými partnermi alebo osobami v písomnom kontakte s Telegrafia,
 • obsahuje informácie o tom, kedy Telegrafia zdieľa osobné údaje s inými subjektmi (príjemcami), napríklad s poskytovateľmi služieb, dodávateľmi alebo sprostredkovateľmi.

Čo sú to osobné údaje?

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré sa týkajú dotknutých osôb, ktoré ich identifikujú alebo môžu identifikovať ako konkrétnu osobu. Takými údajmi môže byť meno, priezvisko, adresa alebo rodné číslo, prípadne kamerový záznam.

Prevádzkovateľ

Telegrafia spracúva osobné údaje vo svojich informačných systémoch ako prevádzkovateľ' podľa ustanovenia čl. 4 bod 7 nariadenia o ochrane osobných údajov. Pri spracúvaní osobných údajov Telegrafia dodržiava zásadu zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti, zásadu obmedzenia účelu, zásadu minimalizácie údajov a minimalizácie uchovávania údajov, ako aj zásadu správnosti.

Zodpovedná osoba

Zodpovedná osoba je zamestnanec spoločnosti Telegrafia, ktorý v Telegrafii plní úlohy podľa nariadenia. Zodpovedná osoba zodpovie otázky k informáciám obsiahnutým v tomto dokumente. Zodpovednú osobu je možné kontaktovať na adrese: GDPR@telegrafia.sk

Písomne: Telegrafia, a.s., Zodpovedná osoba, Lomená 7, 040 01 Košice

Na aký účel sa spracúvajú osobné údaje?

Telegrafia spracúva osobné údaje len v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú. Účelom spracúvania osobných údajov sú:

 • mzdy a personalistika
 • účtovné doklady – zmluvy, faktúry, iné dokumenty
 • evidencia obchodných partnerov – vizitky, ponuky, kontaktné údaje, iná dokumentácia
 • propagácia – newsletter, instagram, webová stránka, iné média, firemný časopis, fotografie, dokumentácia, propagačné materiály obsahujúce osobné údaje
 • správa registratúry – kniha došlej a odoslanej pošty, spisy, iná dokumentácia
 • oznamovanie protispoločenskej činnosti
 • evidencia návštev – spracovanie osobných údajov – dotknutých osôb (návštevy prevádzkovateľa) za účelom identifikácie fyzickej osoby a pri vstupe do objektu,
 • korporátna agenda – formuláre,zmluvy, dohody, spisy, dokumentácia,
 • cookies – web stránky prevádzkovateľa, záznamy, iná dokumentácia
 • spotrebiteľské súťaže - príprava, organizácia a realizácia spotrebiteľskej súťaže a spracovanie súvisiacej agendy
 • nákup a predaj tovaru a služieb cez internet,
 • evidencie a vybavovanie reklamácií,
 • vybavovanie sťažností a žiadostí,
 • výberové konania na voľné pracovné miesta, absolvovanie praxe žiakov a študentov,
 • ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia,
 • získanie kontaktných údajov dotknutej osoby, ako sú meno, priezvisko, adresa, e-mail pre potreby poštového alebo telefonického styku,
 • archivácie a štatistické účely,

Ďalšie účely spracúvania osobných údajov môžu byť uvedené v jednotlivých zmluvách uzavretých medzi spoločnosťou Telegrafia a dotknutou osobou, napríklad v zmluvách s autormi, v licenčných
zmluvách, v kúpnych zmluvách.

Telegrafia môže spracúvať osobné údaje aj na základe súhlasu, v tomto prípade je účel spracúvania osobných údajov uvedený priamo v tomto súhlase.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté spoločnosti Telegrafia na dokumentoch, formulároch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch alebo v elektronickej komunikácii medzi Telegrafiou a dotknutou osobou. Oprávnený záujem spoločnosti Telegrafia nesmie prevažovať nad záujmami dotknutej osoby, jej základnými právami a slobodami.

S kým zdieľa Telegrafia osobné údaje?

 1. Telegrafia je oprávnená poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa. Ak Telegrafia využíva na získavanie alebo iné spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľa,
  robí tak len na základe písomnej zmluvy so sprostredkovateľom podľa čl. 28 nariadenia o ochrane osobných údajov. Telegrafia dbá na dôsledný výber svojich zmluvných partnerov,
  posudzuje ich spoľahlivosť a má zmluvne zabezpečené pravidlá ochrany osobných údajov.
 2. Telegrafia môže byť na základe osobitných predpisov povinná poskytnúť osobné údaje iným subjektom, napríklad orgánom dohľadu v iných krajinách, Sociálnej poisťovni, polícii.
 3. Odosielanie zásielok sa v Telegrafii vykonáva prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Telegrafia neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín.

Ako dlho sa spracúvajú osobné údaje?

 1. Telegrafia rešpektuje zásadu minimalizácie doby uchovávania osobných údajov.
 2. Telegrafia má vypracovaný registratúrny poriadok a doby úschovy dokumentov riadi v zmysle schváleného registratúrneho plánu.
 3. Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie v Telegrafii po skončení výberového konania likvidujú, okrem tých prípadov, keď uchádzači o zamestnanie udelili Telegrafii súhlas s ich úschovou na dobu 12 mesiacov.

Aké sú práva dotknutej osoby?

Dotknutá osoba má:

 • právo získať od Telegrafie informáciu o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje a má právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
 • právo žiadať, aby Telegrafia bez zbytočného odkladu opravila osobné údaje alebo ich vymazal,
 • právo žiadať, aby Telegrafia obmedzila spracúvanie jej osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov jej konkrétnej situácie,
 • právo na prenosnosť údajov, ak Telegrafia spracúva jej údaje na základe zmluvy alebo súhlasu.

Právo odvolať súhlas

Ak Telegrafia spracúva osobné údaje na základe súhlasu, má dotknutá osoba právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ak si dotknutá osoba uplatnila niektoré, alebo všetky svoje práva na ochranu údajov a stále má pocit, že jej obavy zo spracúvania osobných údajov neboli dostatočne riešené, má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Informácia o povinnosti poskytnúť osobné údaje

Ak Telegrafia spracúva osobné údaje na základe osobitného zákona, je povinnosťou osobné údaje poskytnúť. Ak sú osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a dotknutá osoba je zmluvnou stranou, Telegrafia môže osobné údaje spracúvať aj bez jej súhlasu, odmietnutie poskytnúť osobné údaje môže mať za následok, že Telegrafia odmietne zmluvu uzavrieť. Rovnako Telegrafia môže odmietnuť prešetriť podanie na základe osobitných zákonov, ak si osoba nesplní zákonnú povinnosť a svoje osobné údaje na tento účel neposkytne.

Automatické rozhodovanie vrátane profilovania

Telegrafia nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie.

V Košiciach, 24.05.2018