Odpadové hospodárstvo

Modelový príklad inšpirovaný praxou

Odpadové hospodárstvo

Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť pôsobí v oblasti odpadového hospodárstva, zaoberá sa zberom a spracovaním rôznych druhov odpadu vrátane nebezpečného odpadu. Vzhľadom na viac ako 20 ročné skúsenosti v odbore spracovania odpadu ponúka ekologické riešenia spracovania odpadov, ktoré sú zároveň efektívne.

Mottom spoločnosti je prispievať k udržateľnému rozvoju vďaka spracovávaniu odpadu a v maximálnej možnej miere jeho opätovnému navráteniu do produkčného procesu.

Spoločnosť má ambíciu pokračovať v tomto smerovaní aj zavádzaním inovatívnych riešení a neustálemu zlepšovaniu svojich podnikových procesov. Zavedenie informačného systému prispieva v spoločnosti k jednoduchšiemu sledovaniu toku surovín, organizovania pracovných úloh a vykazovania o odpadoch.

Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť pôsobí v oblasti odpadového hospodárstva, zaoberá sa zberom a spracovaním rôznych druhov odpadu vrátane nebezpečného odpadu. Vzhľadom na viac ako 20 ročné skúsenosti v odbore spracovania odpadu ponúka ekologické riešenia spracovania odpadov, ktoré sú zároveň efektívne.

Mottom spoločnosti je prispievať k udržateľnému rozvoju vďaka spracovávaniu odpadu a v maximálnej možnej miere jeho opätovnému navráteniu do produkčného procesu.

Spoločnosť má ambíciu pokračovať v tomto smerovaní aj zavádzaním inovatívnych riešení a neustálemu zlepšovaniu svojich podnikových procesov. Zavedenie informačného systému prispieva v spoločnosti k jednoduchšiemu sledovaniu toku surovín, organizovania pracovných úloh a vykazovania o odpadoch.

Požiadavky spoločnosti na nový informačný systém

 • Sledovanie opráv a údržby zariadení
 • Schvaľovanie dokladov
 • Zber údajov o surovinách
 • Potvrdenia pre obchodných partnerov o toku surovín
 • Hlásenia o odpadoch
 • Sledovanie jednotlivých čiastkových procesov pri triedení a spracovaní odpadov
 • Evidencia dodávateľských a odberateľských faktúr
 • Odosielanie faktúr a dodacích listov zákazníkom, v prípade nebezpečného odpadu aj so sprievodným listom
odpad-linka
odpad-linka

Požiadavky spoločnosti na nový informačný systém

 • Sledovanie opráv a údržby zariadení
 • Schvaľovanie dokladov
 • Zber údajov o surovinách
 • Potvrdenia pre obchodných partnerov o toku surovín
 • Hlásenia o odpadoch
 • Sledovanie jednotlivých čiastkových procesov pri triedení a spracovaní odpadov
 • Evidencia dodávateľských a odberateľských faktúr
 • Odosielanie faktúr a dodacích listov zákazníkom, v prípade nebezpečného odpadu aj so sprievodným listom
odpadkove-kose

Navrhované riešenie IS

Spoločnosť Telegrafia, a.s. na základe uvedených požiadaviek vypracovala riešenie pre pokrytie špecifík spoločností pôsobiacich v oblasti odpadového hospodárstva. Riešenie je postavené na štandardných moduloch Financie, Dlhodobý majetok, Predaj, Nákup, Sklady a Výroba. Riešenie je doplnené o modul Odpadové hospodárstvo a Doprava.

odpadkove-kose

Navrhované riešenie IS

Spoločnosť Telegrafia, a.s. na základe uvedených požiadaviek vypracovala riešenie pre pokrytie špecifík spoločností pôsobiacich v oblasti odpadového hospodárstva. Riešenie je postavené na štandardných moduloch Financie, Dlhodobý majetok, Predaj, Nákup, Sklady a Výroba. Riešenie je doplnené o modul Odpadové hospodárstvo a Doprava.

Prínosy riešenia

 • Podpora celého procesu od príjmu suroviny na sklad až po predaj spracovaných produktov zo suroviny zákazníkovi
 • Sledovanie opráv a údržby zariadení a automatická e-mailová notifikácia na blížiaci sa termín údržby
 • Odosielanie nákupných a predajných dokladov na schvaľovanie nadriadenému, ktorému príde emailová notifikácia o tom, že je potrebné schváliť doklad
 • Evidencia pohybov všetkých surovín na sklade a ich spätná dosledovateľnosť až k ich pôvodcovi
 • Evidencia postupov práce pri triedení a spracovaní surovín a výsledných produktov
 • Generovanie potvrdení o toku surovín a rôznych druhov hlásení o odpadoch
 • Prístup k všetkým potrebným informáciám pre všetkých zamestnancov spoločnosti
smetiarske-auta

Prínosy riešenia

 • Podpora celého procesu od príjmu suroviny na sklad až po predaj spracovaných produktov zo suroviny zákazníkovi
 • Sledovanie opráv a údržby zariadení a automatická e-mailová notifikácia na blížiaci sa termín údržby
 • Odosielanie nákupných a predajných dokladov na schvaľovanie nadriadenému, ktorému príde emailová notifikácia o tom, že je potrebné schváliť doklad
 • Evidencia pohybov všetkých surovín na sklade a ich spätná dosledovateľnosť až k ich pôvodcovi
 • Evidencia postupov práce pri triedení a spracovaní surovín a výsledných produktov
 • Generovanie potvrdení o toku surovín a rôznych druhov hlásení o odpadoch
 • Prístup k všetkým potrebným informáciám pre všetkých zamestnancov spoločnosti

Základné moduly informačného systému pre odpadové hospodárstvo

financie-modul

Financie


Špecifikom riešenia je self-billing – t.j. fakturácia umožňujúca odberateľovi vystavovať daňové doklady za svojho odberateľa. Prináša pružnosť fakturácie, elimináciu nákladov na proces fakturácie a zníženie objemu platieb po splatnosti.

odpad-modul

Odpadové hospodárstvo


Evidencia odpadu počas celého procesu – od príjmu až po zhodnotenie odpadov – eviduje sa vo vzťahu ku katalógovým číslam odpadov. Súčasťou riešenia je podávanie všetkých legislatívnych výkazov o odpadoch.

sklad-modul

Sklady


Evidencia každého odpadu pod katalógovým číslom, množstva prijatého, spracovaného, odvezeného na skládku s možnosťou spätnej dohľadateľnosti prijatých a spracovaných odpadov. Prepojenie na váhu je samozrejmosťou.

vyroba-modul

Výroba


Podporuje štandardné výrobné procesy, evidenciu množstva spracovaného odpadu, prípravu podkladov pre vývoz odpadov, prepravných dokumentov a podkladov pre fakturáciu.