Stavebná výroba

Modelový príklad inšpirovaný praxou

Stavebná výroba

Modelový príklad inšpirovaný praxou

Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť realizuje stavebné práce. Disponuje dostatočným počtom odborných a kvalifikovaných kapacít. Vlastní osvedčené technológie a zariadenia, pracuje s tradičnými aj novými materiálmi od domácich aj zahraničných dodávateľov.

Vďaka dlhoročným odberateľom, investorom a obchodným partnerom by chceli, aby ich spoločnosť naďalej rástla. Hlavným úsilím je vytvoriť trvalé konkurenčné výhody účinnejšou softvérovou podporou vnútrofiremných procesov ako aj procesov riadenia vzťahov so zákazníkmi.

Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť realizuje stavebné práce. Disponuje dostatočným počtom odborných a kvalifikovaných kapacít. Vlastní osvedčené technológie a zariadenia, pracuje s tradičnými aj novými materiálmi od domácich aj zahraničných dodávateľov.

Vďaka dlhoročným odberateľom, investorom a obchodným partnerom by chceli, aby ich spoločnosť naďalej rástla. Hlavným úsilím je vytvoriť trvalé konkurenčné výhody účinnejšou softvérovou podporou vnútrofiremných procesov ako aj procesov riadenia vzťahov so zákazníkmi.

Požiadavky spoločnosti na nový informačný systém

 • Centrálna evidencia ponúk a zmlúv o dielo
 • Tvorba cenníkov a ich prepojenie na odbyt, rozpočty, kalkulácie, prepojenie s programom ODIS/CENKROS
 • Plánovanie a realizácia stavebnej výroby – harmonogramy prác, časové a vecné – zlepšenie využitia kapacít
 • Možnosť zisťovania zásob nedokončenej výroby a rozpracovaných zákaziek plán a kontrola nákladov a finančných tokov (aj po jednotlivých zákazkách, príp. strediskách)
 • Vyhodnocovanie efektívnosti zákaziek Podpora obchodnej činnosti
 • Evidencia opráv a reklamácií
 • Zefektívnenie nákupu, znižovanie cien vstupov, skvalitnenie výberu dodávateľov
 • Úspory vstupov priamo v rámci realizácie stavieb
 • Úspora finančných prostriedkov z dôvodu časového bilancovania potrieb
 • Zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu
 • Skvalitnenie systému odmeňovania, hmotnej zainteresovanosti
 • Bezpečná komunikácia so vzdialenými užívateľmi na stavbách
stavba-riesenie
stavba-riesenie

Požiadavky spoločnosti na nový informačný systém

 • Centrálna evidencia ponúk a zmlúv o dielo
 • Tvorba cenníkov a ich prepojenie na odbyt, rozpočty, kalkulácie, prepojenie s programom ODIS/CENKROS
 • Plánovanie a realizácia stavebnej výroby – harmonogramy prác, časové a vecné – zlepšenie využitia kapacít
 • Možnosť zisťovania zásob nedokončenej výroby a rozpracovaných zákaziek plán a kontrola nákladov a finančných tokov (aj po jednotlivých zákazkách, príp. strediskách)
 • Vyhodnocovanie efektívnosti zákaziek Podpora obchodnej činnosti
 • Evidencia opráv a reklamácií
 • Zefektívnenie nákupu, znižovanie cien vstupov, skvalitnenie výberu dodávateľov
 • Úspory vstupov priamo v rámci realizácie stavieb
 • Úspora finančných prostriedkov z dôvodu časového bilancovania potrieb
 • Zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu
 • Skvalitnenie systému odmeňovania, hmotnej zainteresovanosti
 • Bezpečná komunikácia so vzdialenými užívateľmi na stavbách
Dynamics-nav

Navrhované riešenie

Spoločnosť Telegrafia, a.s. na základe uvedených požiadaviek vypracovala unikátne riešenie komplexného informačného systému pre spoločnosti podnikajúce v odvetví stavebníctva, ktoré je postavené na produktoch spoločnosti Microsoft. Na podporu procesu stavebnej výroby vyvinula moduly Doprava, Požičovňa zariadení, Dielne, Vnútropodnikové účtovníctvo. Informačný systém je možné doplniť aj o mzdový systém.

Dynamics-nav

Navrhnuté riešenie

Spoločnosť Telegrafia, a.s. na základe uvedených požiadaviek vypracovala unikátne riešenie komplexného informačného systému pre spoločnosti podnikajúce v odvetví stavebníctva, ktoré je postavené na produktoch spoločnosti Microsoft. Na podporu procesu stavebnej výroby vyvinula moduly Doprava, Požičovňa zariadení, Dielne, Vnútropodnikové účtovníctvo. Informačný systém je možné doplniť aj o mzdový systém.

Prínosy riešenia

 • Podpora celého procesu realizácie zákazky od vypracovania ponuky po odovzdanie diela
 • Plánovanie a realizácia zákaziek stavebnej výroby a porovnanie plánu voči skutočnosti v každej fáze zákazky
 • Pripojenie dokumentov rôzneho typu k ponuke alebo zákazke v každej fáze zákazky
 • Importovanie rozpočtu z programu Cenkros alebo iného rozpočtového programu, ako aj z programu MS Excel, alebo jeho vytvorenie priamo v programe MS Dynamics NAV
 • Aktualizácia rozpočtu po uzavretí zmluvy
 • Automatizované generovanie požiadaviek na nákup na základe stanovených limitov z rozpočtu
 • Nákup materiálu nad limit iba po schválení kompetentnou osobou
 • Priebežné odpisovanie materiálu do nákladov zákazky
 • Zadávanie odpracovaných hodín do systému formou smenovky ako základ pre mzdy a ich export do mzdového programu
 • Sledovanie a vyhodnocovanie nákladov na zákazku po položkách počas realizácie a po jej ukončení

Prínosy riešenia

 • Podpora celého procesu realizácie zákazky od vypracovania ponuky po odovzdanie diela
 • Plánovanie a realizácia zákaziek stavebnej výroby a porovnanie plánu voči skutočnosti v každej fáze zákazky
 • Pripojenie dokumentov rôzneho typu k ponuke alebo zákazke v každej fáze zákazky
 • Importovanie rozpočtu z programu Cenkros alebo iného rozpočtového programu, ako aj z programu MS Excel, alebo jeho vytvorenie priamo v programe MS Dynamics NAV
 • Aktualizácia rozpočtu po uzavretí zmluvy
 • Automatizované generovanie požiadaviek na nákup na základe stanovených limitov z rozpočtu
 • Nákup materiálu nad limit iba po schválení kompetentnou osobou
 • Priebežné odpisovanie materiálu do nákladov zákazky
 • Zadávanie odpracovaných hodín do systému formou smenovky ako základ pre mzdy a ich export do mzdového programu
 • Sledovanie a vyhodnocovanie nákladov na zákazku po položkách počas realizácie a po jej ukončení

Základné moduly pre stavebnú výrobu

financie-modul

Financie


Prináša plnú funkčnosť podľa slovenskej legislatívy. Riešenie je doplnené o ekonomickej vyhodnocovanie stavieb v predrealizačnej aj realizačnej fáze a po ukončení stavieb. Prináša to riadenie nákladov v akejkoľvek fáze stavby a tým aj zníženie rizika nedodržania rozpočtu na stavbu.

stavebna-vyroba-modul

Stavebná výroba


Rozšírený o špecifiká stavebnej výroby, tvorbu rozpočtu, materiálové limity na stavbu, evidencie smenovky – riadenie množstva odpadovaných hodín na stavbe, prepojenie na mzdový systému cez export podkladov z výroby.

sklad-modul

Sklady


Umožňuje flexibilne reagovať na požiadavky stavbyvedúcich na prípravu a objednávanie materiálov na stavbu, sledovanie exspirácie materiálov a priame dodávky materiálu na stavbu.

predaj-modul

Predaj


Dôležitou súčasťou stavebnej výroby je komunikácia so zákazníkov, príprava cenových ponúk, import cenníkov z externých systémov, sledovanie rozpočtov, príprava zmlúv a podobne.

Rozšírené moduly pre stavebnú výrobu

pozicovna-naradia-modul

Požičovňa zariadení


Umožňuje sledovať prenájmy strojov a zariadení na jednotlivé zákazky alebo pre zákazníkov a vyhodnocovať ich v ľubovoľných časových intervaloch. Umožňuje sledovať evidenciu osobných ochranných pomôcok pre jednotlivých zamestnancov.

doprava-modul

Doprava


Umožňuje sledovať výkony vlastnej dopravy s pričlenením nákladov k príslušnej zákazke a automatickým účtovaním spotreby PHM. Zároveň umožňuje sledovať výkony dopravy pre externých zákazníkov a následne ich fakturovať. Osobitná funkcionalita umožňuje rozpúšťanie nákladov vnútropodnikovej alebo externej prepravy do obstarávacích cien materiálov.

dielna-modul

Dielne


Modul dielne umožňuje vytváranie plánu opráv jednotlivých strojov, zariadení a vozidiel a evidenciu nákladov na opravy.

uctovnictvo-modul

Vnútropodnikové účtovníctvo


Na základe údajov v systéme z dopravy, požičovne zariadení a dielne je možné účtovať priamo do financií na príslušné vnútropodnikové účty a položky kalkulačného vzorca, stredisko a zákazku. Funkcia “Rozpočítanie réžie” zabezpečuje automatické rozpočítanie výrobnej, správnej réžie podľa zvoleného kalkulačného vzorca do rozpracovaných zákaziek.